International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Carl Erik Johansson, University of Tampere

Norden och spansk verklighetsförståelse. Två exempel

  • Name: Carl-Eric Johansson
  • Academic credentials: PhD, lecturer emeritus, University of Tampere, Finland, Faculty of Communication Sciences, Dep. of Language, Translation and Literary Studies.

Abstract: Norden har inte varit någon självklar referenspunkt i spansk verklighetsförståelse eller som kulturell inspirationskälla. Influenser i motsatt riktning har heller inte skett med någon som helst regelbundenhet, jämfört med impulser från tysk, fransk eller anglosaxisk kultur. Ibland har dock historiens slumpartade händelser brutit av mot det etablerade mönstret.

Ett sådant exempel är det nu åttio år gamla spanska inbördeskriget (1936-1939), som medan det pågick inte bara lockade tusentals unga män från andra länder att delta aktivt i striderna, utan kriget lade också grunden till en antifascistisk front, som fortfarande utgör ett bärande ideologiskt element inom den europeiska vänstern, och har dessutom inspirerat mängder av författare ända in i vår tid. Under 1800-talet blev Spanien en plats för den romantiska exotismen, något som återspeglas i bland annat i reseskildringar. I vår tid har exotismen som bekant övergått i massturismens jakt på effektiv avkoppling och solkonsumtion. Resultatet av direkta och indirekta kontakter är att Spanienbilder integrerats som en del i skandinavers föreställningar om omvärlden. Hur är det då i det omvända fallet? De föreställningar om Norden som etablerats i Spanien har inte sin grund i första hand i flitigt resande och direktkontakt utan har förmedlats via andra kanaler. Jag kommer i min presentation att belysa och diskutera två olika fall av kulturkontakt förmedlade på olika sätt och från två olika tidsperioder och därmed ingående i olika kontexter och tolkningsramar.

Det första exemplet är en berömd reseberättelse i brevform, Cartas finlandesas, av författaren och diplomaten Ángel Ganivet, som under ett par år i slutet av 1800-talet vistades i Helsingfors. Ganivets "finska brev" är den klassiska resenärens rapport från en för de tänkta läsarna okänd värld, men han är samtidigt en berättare som problematiserar rapportskrivandet och markerar distans till ett på 1800-talet vanligtvis exotiserande berättarmodus. Det andra exemplet är den våg av skandinavisk översättningslitteratur, företrädesvis kriminallitteratur, som nått stora läsarskaror också i Spanien och med Stieg Larssons Millennium-trilogi som den absoluta höjdpunkten. Bilden av Skandinavien formas i det här fallet av en internationaliserad populärkultur och bokmarknad och kan avläsas i de spanska bokförlagens utgivningspolicy och den mediala receptionen.

Theme: Scandinavia in the Eyes of the World

Earlier Event: June 15
Natia Gokieli, Humboldt University
Later Event: June 15
COFFEE BREAK