International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Johan Sahlin & Simon Hartling, Københavns Universitet

Det öppna brevets genre i Sverige och Danmark
 

  • Name and academic credentials: 

Simon Hartling, FD Franska, Københavns universitet

Johan Sahlin, FD Litteraturvetenskap, Københavns universitet

Abstract: Under senare år har det öppna brevets genre fått förnyad aktualitet i det offentliga samtalet. I ett samhälle som i allt högre grad prioriterar personorienterade nyheter framstår detta som följdriktigt. I ett öppet brev konfronterar någon en annan individ, men på en offentlig arena där allmänhetens respons ofta förefaller viktigare än adressatens. Ju mer känd brevets författare och/eller dess adressat är, desto större tycks det publika intresset bli. 

Vi vill med vår presentation göra några antaganden om det öppna brevets genre som historiskt fenomen för att därefter undersöka hur den använts under 2000-talet i svenska och danska medier. Syftet är att undersöka hur genren har utvecklats i dessa två skandinaviska länder där också förutsättningarna för ett deltagande i det öppna samtalet har förändrats. Vi vill undersöka om det i vårt material finns något som pekar på skillnader i debattklimat mellan Danmark och Sverige. 

De brev som vi har valt att undersöka behandlar frågor om migration och invandringspolitik, samtidens kanske mest uppmärksammade frågor. Något som karaktäriserat genren historiskt är nämligen att det öppna brevet ofta använts i samband med situationer där politiska och moraliska frågor ställts på sin spets. I dessa situationer framställs det öppna brevet ofta som ett ställningstagande för den framtida samhällsutvecklingen. Valet av det öppna brevets genre tycks i sig indikera att mycket står på spel, både för författaren och för samhället i stort. Det skapar en förväntan om ett svar, gärna i form av konkret handlande från adressaten, men också en förväntan om respons från det övriga samhället. Det öppna brevet är alltså ytterst kontextavhängigt vid avkodning av senare läsare.

Vad är det då man studerar då man studerar det öppna brevets genre? Brevets formella uppbyggnad har traditionellt fått stor uppmärksamhet och detta är en viktig aspekt, men vi vill med vår presentation förstå det öppna brevets retorik i vidare mening och även undersöka dess pragmatiska och sociala funktioner. Vi vill peka på hur genren ingår i ett utbyte mellan instrumentalitet och konst, mellan retorik och litteratur. Undersökningen ingår i ett mer omfattande projekt om det öppna brevets genre och vi vill med denna presentation ge en bild av några av de frågeställningar som vi stött på under vårt inledande arbete.

Theme: The New-Media Landscape from a Historical Perspective