International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Henrik Rahm, Lunds Universitet

Internationaliseringen runt hörnet

Om grannspråksdidaktik, grannspråkskommunikation och grannspråkspraktik

  • Name: Henrik Rahm
  • Academic credentials: Docent i nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Abstract: Projektet Nabosprogsdidaktik og nabosprogskommunikation i læreruddanelserne har fått medel från Nordplus under 2016-19 i syfte att stärka grundskollärares och gymnasielärares grannspråkskompetens, framförallt inom de nordiska ländernas lärarutbildningar. Ett annat syfte är utveckla nya integrativa metoder för grannspråksundervisningen, bl a genom att integrera grannspråk i både modersmålsämnet och främmande språk. Projektet avslutas 2019 med en stor nordisk konferens där både projektets resultat och ett grannspråksdidaktiskt manifest presenteras. I projektet ingår lärarutbildningar i Lund, Köpenhamn, Kristianstad, Oslo och Reykjavik.

Inom detta projekt arbetar jag med ett delprojekt som syftar till att skapa praktikplatser i grannlandet för lärarstudenter vid de svenska och danska lärarutbildningarna i Lund och i Köpenhamn. En motivation till detta projekt är min övertygelse om att vi måste höja blicken för hur grannspråkskommunikation utvecklas och stärks på bästa sätt. Grannspråksstudier har en mycken undanskymd plats i svenska lärarutbildningar, i svenska läroplaner eller i svenskämnets kursplaner. 50-talets många semesterresor till det nära och trygga utlandet – ett skandinaviskt grannland – har ersatts av mångfalt fler resor till vitt skilda länder i takt med ökat välstånd, förbättrade engelskkunskaper och allt billigare flygresor. Samtidigt har denna resandets internationalisering inte slagit igenom på samma sätt inom professionsutbildningar som lärarutbildningen. En annan motivation för detta delprojekt är just professionsutbildningars behov av internationella perspektiv.

Jag är övertygad om att honnörsordet internationalisering måste fyllas med innehåll på fler sätt än de möjligheter som utbytesstudier erbjuder. Möjligheten ligger bokstavligt talat runt hörnet genom att bygga upp ett kontaktnät för praktik på ömse sidor om sundet. Svenska ämneslärarstudenter som gör en praktikperiod på en skola i Danmark förbättrar sin förmåga att förstå danska, dansk kultur, danskt samhälle och får inte minst värdefulla vidgade perspektiv på utbildning och pedagogik. Praktik på en skola i Danmark erbjuder dessutom samma möjligheter till grannspråkskommunikation för lärarstudenter i alla ämnen inom ämneslärarutbildningen, antingen de studerar svenska, engelska, historia eller annat ämne. Och vice versa gäller förstås för de danska lärarstudenterna.

I mitt föredrag beskriver jag dels hur praktikplatser kan skapas på ömse sidor om sundet, dels det större sammanhang som delprojektet ingår i, projektet Nabosprogsdidaktik og nabosprogskommunikation i læreruddanelserne.

Theme: The Dynamics of Nordic Linguistics

Earlier Event: June 15
Town Hall Reception
Later Event: June 16
Davide Finco, University of Genoa