International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Julia Christine Kielmann, Uppsala universitet

Minnen från utlandet

Svenska kvinnors opublicerade reseskildringar i dagböcker och brev 1832-1856

  • Name: Julia Christine Kielmann
  • Academic credentials: Sedan september 2016: Doktorand i litteraturvetenskap på litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 

Abstract: Mycket har skrivits kring upptäcktsresor, resor i forskningssyfte och litterära resebeskrivningar av klassiska bildningsresor, men eftersom dessa resor främst var möjliga för män har både den litteraturvetenskapliga och den historiska forskningen länge ägnat mindre uppmärksamhet åt de kvinnliga resenärer som självklart ändå fanns. Medan litteraturvetenskapen i de engelskspråkiga och tyskspråkiga länderna under de senare decennierna har börjat intressera sig för just kvinnliga resenärer, saknas ett liknande omfattande arbete fortfarande för 1700- och det tidigare 1800-talets svenska kvinnor. Under slutet av 1700-talet och den första hälften av 1800-talet skrev ett antal kvinnor ner sina upplevelser under resor både inom Sverige och i Europa, främst Tyskland, Frankrike och Italien, innan de vid mitten av 1800-talet hade möjlighet att bege sig även till andra kontinenter. Ett exempel är Fredrika Bremer med sina långa resor genom USA, Europa och framför allt Schweiz och Italien, och till Palestina; resor som har fått en hel del uppmärksamhet inom den litteraturvetenskapliga forskningen. Men redan två decennier före Bremer begav sig Margareta Charlotta Heijkenskjöld (1781–1834) ut på större resa till Syrien och Egypten, som är välbelagd i dagböcker, brev och även anteckningar och skisser av tempel, kartor och språkstudier.

I mitt föredrag tänker jag presentera utdrag ur tidigare outforskade material och att bredda kunskapen om kvinnliga svenska resenärers upplevelser av samtidens europeiska centra samt att sätta de svenska kvinnornas resebeskrivningar i en europeisk kontext. I första hand vill fokusera på de resenärer som begav sig ut till det Europa, med Berlin, Dresden, delvis Paris, Schweiz och Italien som gemensamma centrala hållpunkter och deras förhållandesätt till resandet som kvinnor från Sverige/Norden. Med exempel ur resedagböckerna av Maria Lovisa Almquist (1829–1893), Carolina Fredrika Theresine Cederström (1815–1873), Eva Ulrika (Ulla) Beck-Friis (1795–1839), Maria von Hartmansdorff (1799–1867) samt Lovisa Catharina Trolle-Wachtmeister (1813–1859) tänker jag belysa de följande aspekterna av resandet: Hur uppfattas ”de andra” av författarna? Finns det återkommande stereotyper av befolkningen i de besökta länderna, förväntningar på det författarna ska se och möta utomlands? Vilken bild förmedlas av ”det egna”/Sverige som ”fosterland” och ”Norden”, finns det några ”skandinaviska nätverk” som de särskilt söker sig till?

Det finns naturligtvis flera andra intressanta ingångar till detta nästintill outforskade material, vilka jag gärna skulle vilja ta upp i mån av tid: Leder resandet och/eller skrivandet till självreflexion? Reflekteras det över den egna rollen som resande kvinna, skrivande person, moder? Har författarinnorna ett särskilt intresse för andra kvinnors levnadsvillkor? Kommenteras andra (kända) kvinnors utrikesresor? Har resan och resmålen förberetts och planlagts på ett visst sätt? Finns det fasta punkter som byggnader (kyrkor, antika utgrävningar m.m.), museer eller ateljéer som ska besökas, kända personligheter som ska uppsökas? Och inte minst: Är det möjligt att urskilja något som en ”kvinnlig Grand Tour”?

Theme: Border-Crossing: Migration, Travel, and Tourism