International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Katarina Lundin, Lunds Universitet

Keynote speaker

Omfunktionalisering och omtolkning

– tankar om språksituationen i dagens Skandinavien
 

Abstract: I föredraget Omfunktionalisering och omtolkning – tankar om språksituationen i dagens Skandinavien utgår jag bland annat från några begrepp som ofta används i diskussioner om språksituationen i Skandinavien idag. Detta gäller framför semikommunikation och semifunktionalitet, men även grannspråk och främmandespråk. Här lyfts också fram tanken att en omfunktionalisering av dessa – och kanske även andra – begrepp skulle kunna bidra till att nya och viktiga frågor kan ställas i diskussioner om danskans, norskans och svenskans förhållande till varandra. Om tolkningsföreträdet när det gäller innebörden i begreppen övergår till någon annan kan nämligen också diskussionerna få nytt fokus.

Tankarna om omfunktionalisering sätts i relation till de språkpolitiska frågor man med rätta kan ställa idag, där globalisering och internationalisering har påverkat de tre skandinaviska länderna på olika sätt. Förändringarna påverkar i sin tur såväl förutsättningarna för som intentionerna med diskussioner om språksituationen och språkpolitiken i Skandinavien idag

*. 

Katarina Lundin är docent i nordiska språk och lektor i svenska vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hon disputerade 2003 med en avhandling om svenska satsförkortningar och arbetade parallellt med doktorandstudierna med olika aspekter av grannspråksforskning (Lundin & Zola Christensen 2000). Denna forskningsinriktning har hon sedan utvecklat såväl med såväl kvalitativa som kvantitativa undersökningar (Delsing & Lundin 2005, Lundin 2005a,b, 2006a,b, 2012, Lundin & Zola Christensen 2007). Efter nio år vid Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola återvände hon 2013 till Lunds universitet. Numer rör hennes forskning framför allt språkbruk i idrottskontext och grammatikdidaktik, även om hon också fortsatt intresserar sig för språksituationen i Öresundsregionen och Skandinavien.

Litteratur:

  • Delsing, Lars-Olof & Katarina Lundin (2005) Håller språket ihop Norden? En forskningsrapport om gymnasisters förståelse av danska, svenska och norska. TemaNord 2005:573. Nordiska Ministerrådet och Kulturfonden.
  • Lundin, Katarina (2005a) Hur väl förstår vi varandra i Norden idag? I: Språk i Norden/Sprog i
  • Norden 2005. Årsskrift for språknemndene i Norden. Redigert av Torbjørg Breivik m.fl. Novis Forlag.
  • Lundin, Katarina (2005b) Grannspråksförståelsen i Norden idag. I: Ordenes slotte. Om sprog og litteratur i Norden. Hyldest til Vigdis Finnbogadóttir, Íslands præsident 1980-1996. Red: A. Hauksdóttir m.fl. Nordisk Kulturfond.
  • Lundin, Katarina (2006a) Grannspråk och grannspråksförståelse. I: Tredje nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning. Växjö den 9 november 2005. Red: Bengt Linnér & Katarina Lundin.
  • Lundin, Katarina (2006b) De föränderliga modersmålen. I: Resultatdialog 2006. Forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådets Rapportserie 15.2006.
  • Lundin, Katarina (2012) Några ord om språkförståelse i Skandinavien. I: Norsklareren  nr. 2012/1 OCH I: Dansk 1 – 2012. Medlemsblad for dansklærereforeningens folkskolesektion (samma text).
  • Lundin, Katarina & Robert Zola Christensen (2000) Språkförståelse i Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters läsförståelse. Nordlund 22:1.
  • Lundin, Katarina & Robert Zola Christensen (2007). Kommunikationsstrategier i svensk-danska samtalsrum. I: Sprog i Norden/Språk i Norden 2007. Årsskrift for språknemndene i Norden.
Earlier Event: June 16
LUNCH