International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

Conference Programme

Back to All Events

Panel 7: VIEDEX, Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context

Panel 7:

VIEDEX

- Virtual Education Experience in an Extended Nordic Context
 

  • Ulrika Serrander, PhD in Linguistics, Senior Lecturer at the University of Gävle
  • Sarah Ljungquist, PhD in the Science of Literature, Senior Lecturer at the University of Gävle
  • Kristiina Tedramaa-Levorato, Lecturer at the University of Tallinn

Viedex är ett treårigt projekt inom högre utbildning delfinansierat av Europeiska Unionen, koordinerat av Högskolan i Gävle. Projektdeltagarna består av lärare och forskare vid fem lärosäten i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Island. Projektets primära mål är att utveckla och implementera ett virtuellt kurspaket i svenska för arbetslivet i den nordisk-baltiska regionen. Ytterligare ett mål med projektet är att kartlägga och beskriva användningen av svenska och skandinaviska som lingua franca i arbetslivet i Finland, Baltikum och på Island

Kurspaketet fyller en lucka i det existerande utbudet inom högre utbildning i de aktuella länderna och följer EUs moderniseringsagenda för högre utbildning 2011. Det virtuella kurspaketet kommer att vara fritt tillgängligt och baseras på en innovativ pedagogik som bygger på flexibelt lärande och studentsamverkan över landsgränserna på ett kostnadseffektivt sätt. Kurspaketet kommer att användas i mångkulturella och interdisciplinära studentgrupper från fyra av projektets partnerländer med målet att kursdeltagarna i samverkan med varandra ska få en ökad förståelse och vidgade perspektiv för kursinnehållet. Genom att ge unga människor i den nordisk-baltiska regionen och i Finland kunskaper i svenska språket blir de konkurrenskraftiga på en internationell arbetsmarknad vilket främjar rörligheten i norra Europa och bidrar till att minska social marginalisering och arbetslöshet bland unga. Det skapar också konkurrenskraft för företag och handel att öka användningen av ett gemensamt språk i handelsrelationer.

Projektets andra mål är att och utreda de praktiker som omgärdar användningen av svenska och skandinaviska i arbetslivet på svenska företag verksamma i Finland, Baltikum och på Island. Svenska språket har historiskt sett använts som regionens lingua franca tillsammans med skandinaviska som utgör en blandning av svenska, norska, danska och isländska. Trots att svenska och skandinaviska sedan länge används som kontaktspråk är detta ett kraftigt underbeforskat område. Vi ämnar undersöka användningen av svenska och skandinaviska, vid sidan av engelska och de lokala modersmålen, i arbetslivet med föresatsen att öka kunskapen om kommunikation på mångspråkiga arbetsplatser i Finland, Baltikum och på Island. Via en enkätundersökning utreder vi hur språkkunskaper värderas vid rekrytering, huruvida företag har en uttalad språkpolicy för verksamheten och hur denna efterlevs samt huruvida anställda erbjuds språkkurser i kompetensutvecklingssyfte. Genom intervjuer avser vi undersöka anställdas strategier för språkval i olika yrkesrelaterade aktiviteter samt vilka språkrelaterade utmaningar de ställs inför i en professionell miljö som präglas av mångspråkighet där svenska används som lingua franca.

Later Event: June 17
COFFEE BREAK