International Web Community for Scandinavian Studies
23732652760_078f73df41_b.jpg

IWCSS Events

Back to All Events

RETHINKING SCANDINAVIA


 • Lunds universitet 12 Helgonabacken Lund, Skåne län, 223 62 Sweden (map)

CSS Conference 2017

"Rethinking Scandinavia"

Lund 14-17 juni 2017

Språk- och litteraturcentrum (SOL), Lunds universitet (map)

Vad finns det för skäl att intressera sig för Norden i vår tid? Hur ska man bedriva studier med inriktning mot Norden i en värld präglad av på en gång ökande globalisering och tilltagande nationalism?

Studier i nordiska språk och nordisk kultur har traditionellt baserats på föreställningen att Norden utgör en geografisk och kulturell enhet klart åtskild från resten av världen. Det finns onekligen fog för ett sådant synsätt. Man kan inte förneka att flertalet av de nordiska länderna har mycket gemensamt i såväl språkligt som historiskt och kulturellt hänseende. Under nationalromantikens era gav tanken på detta släktskap upphov till storslagna visioner om en politisk union mellan de skandinaviska brödrafolken. 

I vår egen tids ekonomiskt och politiskt integrerade Europa förefaller däremot skandinavismen hopplöst passé. Ekonomins globalisering, massmediernas tekniska utveckling och samfärdselns förändrade karaktär har lett till att de kulturella relationerna mellan Nordens länder har minskat betydligt. Samtidigt har just globaliseringen och den internationella migrationen orsakat starka patriotiska reaktioner i Norden. Extrema politiska partier har velat försvara hemlandets ”genuina” kultur mot allt främmande inflytande.

Vad som med en internationell term brukar kallas ”Scandinavian Studies” bedrivs numera främst utanför Norden. När man studerar humaniora i de nordiska länderna anlägger man i regel antingen ett ensidigt nationellt eller ett brett internationellt perspektiv på sitt studieobjekt. Kanske just på grund av att hela världen idag tycks vara inom räckhåll för studenten och forskaren framstår det inte längre som nödvändigt att placera det nationella språket och den inhemska kulturen i sin mest näraliggande kontext. 

Problemet med en sådan begränsning av synfältet är inte bara att det gemensamma nordiska kulturarvet förloras ur sikte utan också att det blir svårare att relatera de nationella språk- och kulturyttringarna till ett större, europeiskt eller internationellt sammanhang. ”Norden” eller ”Skandinavien” är nämligen inte i så hög grad en geografisk plats som ett mentalt rum, en mer eller mindre imaginär konstruktion, genom vilken de olika nordiska länderna historiskt sett har trätt i förbindelse med resten av världen. Från utlandets horisont betraktas Norden än idag som en kulturell enhet med många särpräglade och starkt värdeladdade egenskaper.

Vid Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund samarbetar en flerdisciplinär expertis från Köpenhamns och Lunds universitet för att tillsammans undersöka detta rum. Utan att frånsäga oss arvet från tidigare studier och forskning i nordisk kultur försöker vi studera Norden på ett nytt sätt. I stället för att utgå från den gamla tanken på Norden som ett geografiskt område med en homogen språklig och kulturell identitet vill vi förstå Norden som en gränsregion, där olika typer av språk och kulturer överlappar och bryts mot varandra och där många av vår tids brännande politiska problem ställs på sin spets. 

Hur ett sådant förnyat studium av Norden mer konkret bör bedrivas kan det emellertid råda delade meningar om. I hopp om att kunna belysa denna frågeställning från så många perspektiv som möjligt inbjuder vi därför skandinaviskt eller nordiskt orienterade forskare från hela världen till en flerdisciplinär konferens med titeln ”Rethinking Scandinavia” i Lund den 14–17 juni 2017.

 
 

Konferens för ett världsomspännande nätverk

”Rethinking Scandinavia” blir den första brett internationella konferens som CSS arrangerar, efter sju forskarkonferenser med främst skandinaviska och nordeuropeiska deltagare 2011–2016, och ska följas av motsvarande världsomspännande sammankomster vartannat år 2019, 2021…

Dessa återkommande globala konferenser i Scandinavian Studies har även som syfte att stärka den nätportal för forskningssamarbete och informationsutbyte som CSS startade hösten 2013, International Web Community for Scandinavian Studies (IWCSS). Under 2016–2017 utvecklas nätgemenskapen så att den förutom att tillhandahålla information, länkar och kommunikationsverktyg för världens organisationer, lärosäten, aktörer och publikationer i Scandinavian Studies ska inhysa permanenta hemsidor för en rad nätverk i skandinavistik. I en första fas av detta arbete etableras hemsidor för International Association for Scandinavian Studies (IASS) och de nordiska ländernas Samarbetsnämnd för Nordenundervisning i Utlandet (SNU), samt för några forskargrupper med nordisk inriktning – under planering är för närvarande en forskningsnod för Kanoniseringsprocesser i skandinavisk litteratur, i nationella, regionala och internationella perspektiv. Utvidgningen av nätgemenskapen kommer ytterligare att stärka möjligheterna för dess medlemmar att sprida information, knyta kontakter och bedriva forskning i internationell samverkan.  

Einar Hansen-föreläsning

Under konferensen instiftas även en återkommande, offentlig föreläsning i Einar Hansens Allhems Stiftelses namn. Den ska hållas av en excellent skandinavist med konferensens tema som ämne och ges spridning genom en särskild utgåva i CSS:s publikationsserie. Den första Einar Hansen-föreläsningen kommer att hållas av Anne-Marie Mai, professor i litteraturvetenskap vid Syddansk Universitet i Danmark. Se mer nedan.

 

Einar Hansen-föreläsare

 

Anne-Marie Mai

Professor, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Danmark

Anne-Marie Mai är en av Skandinaviens mest framstående litteraturvetare och har som sådan erhållit flera utmärkelser och priser. Hennes forskning spänner brett över ämnen som dansk litteratur, samtida nordisk litteratur, nordisk kvinnolitteraturhistoria, skandinavisk upplysningstid och litteraturhistoriografi.

Läs mer ☞

 
 
 

(För mer information om våra keynote speakers och deras föredrag, klicka på respektive namn.)

 
Klaus Müller-Wille  Professor, avdelningen för Nordiska språk, Zürichs universitet, Schweiz.

Klaus Müller-Wille

Professor, avdelningen för Nordiska språk, Zürichs universitet, Schweiz.

Julie K. Allen  Professor, Department of Comparative Arts and Letters, Brigham Young University (Provo, Utah), USA.

Julie K. Allen

Professor, Department of Comparative Arts and Letters, Brigham Young University (Provo, Utah), USA.

Sun Jian / 孙建  Professor, College of Foreign Languages and Literatures, Fudan University (Shanghai), Kina

Sun Jian / 孙建

Professor, College of Foreign Languages and Literatures, Fudan University (Shanghai), Kina

Frans Gregersen  Professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.

Frans Gregersen

Professor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.

Mads Bunch  Adjunkt, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.

Mads Bunch

Adjunkt, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet, Danmark.

Katarina Lundin  Docent, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Sverige

Katarina Lundin

Docent, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, Sverige

TEMAN

(Klicka på tema-titeln för att se respektive program)

Skandinavisk identitet genom historien

Hur har det skandinaviska identitetsformandets föreställningar och kulturarv processats nationellt, regionalt och internationellt genom historien? Vilka förskjutningar finner vi mellan nationella självförståelser, skandinavisk identitetsreflektion och omvärldens värderingar av Skandinavien? Dessa uppfattningar om den skandinaviska identiteten utvecklas och speglas i konstnärliga uttrycksformer som litteratur, skulptur och film, i språkutvecklingen och det politiska livet, i historieskrivningen och folklynnesteorin, och ligger till grund för såväl nationalistiska som kosmopolitiska självbilder.

Minoritetskulturer

Hur förhåller sig minoritetskulturerna inom den nordiska geografin, eller omvänt de skandinaviska minoritetskulturer utanför Norden, till majoritetskulturerna de omges av? Och omvänt, hur ställer sig dessa majoritetskulturer till minoriteterna under olika skeden av historien? När uppstår mångkulturella samhällen?

Den nordiska språklighetens dynamik

Hur ser den språklige situationen ut i Norden, i historiska, samtidsanalytiska och mångkulturella perspektiv? Vilka förändringar pågår? Kommer engelska att bli lingua franca i Skandinavien eller fortsätter de gemensamma språkliga rötterna att hålla samman nordborna? Vilka språk talar vi, vilka hållningar har vi till modersmålet, annatspråken, grannspråken och främmandespråken? 

Det nya medielandskapet i historisk belysning

Vår tids multimediala och virtuella värld har som bekant en starkt gränsöverskridande karaktär, som väsentligt är på väg att förändra hur vi förstår varandra inom och utom Skandinavien – och även då hur vi kommunicerar de mest skiftande föreställningar om regionen. Mediehistorikern påminner dock om att denna utveckling har en lång förhistoria. Hur bidrar de mediala villkoren till omformuleringen av ”Skandinavien”, nu, förut och i det kommande?

 

Det nordiska rummets materiella kultur

Om vi föredrar att se ”Norden” eller ”Skandinavien” snarare som en mental skapelse än en geografisk plats, måste vi samtidigt tillstå att detta imaginära rum väsentligen har konstruerats genom det befintliga territoriets kulturlandskap, stadsplanering, arkitektur, minnesmärken och betydande artefakter. Hur bidrar den materiella kulturen till kodningen av det nordiska rummet? 

Omvärldens syn på Skandinavien

Hur ser man inom olika kulturer utanför Skandinavien på skandinavisk särprägel? I vilka historiska sammanhang har dessa föreställningar om det typiskt skandinaviska omhuldats och utvecklats runtom i världen?  Överensstämmer de med motsvarande självbilder inom Norden? Är de av förebildligt slag eller tjänar de som varnande exempel, eller speglar de andra syften inom den egna reflektionskulturen? Inom det här temat välkomnas case studies som utgår från bestämda utomskandinaviska perspektiv.

Gränsöverskridanden: migration, resor och turism

Vilka förändringar har ”Skandinavien” genomgått under historiens gång till följd av migration och resor till, från och inom de nordiska länderna? Hur har bilden av detsamma skapats genom berättelser och dokumentationer av dessa migranter och resenärer? Oavsett om det rör sig om nutida flyktingars vittnesmål, 1700-talets resedagböcker av skandinaviska upptäcktsresanden eller litterära skildringar av mer eller mindre frivillig in- och utvandring genom tidevarven, utgör dessa berättelser en oändligt mångfaldig historia om Nordens föränderliga identitet i en global värld. Till denna dynamik bidrar även turismen till, från och inom de nordiska länderna, med dess utbyte av erfarenheter och sedvänjor.

Om ni har några frågor angående konferensen kan ni alltid maila oss på iwcss.administrators@sol.lu.se.