International Web Community for Scandinavian Studies
css.jpg

CSS

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen – Lund


Syfte och vision

Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS) är en organisation som startade sin verksamhet 2010 och bygger på ett nära samarbete mellan Institut for Nordiske Studier og  Sprogvidenskab (INSS) vid Köpenhamns universitet och Språk- och litteraturcentrum (SOL) vid Lunds universitet. Snarare än en akademisk institution i fysisk bemärkelse har CSS karaktären av ett nätverk i vilket en rad olika utbildnings- och forskningscentra i och utanför Norden skall kunna stå i tät förbindelse med varandra tack vare en permanent administrativ bas i Lund och Köpenhamn. Centrets långsiktiga målsättning är att bli världsledande vad gäller forskning och avancerad utbildning inom det skandinaviska eller nordiska kulturområdet, och just samarbetet mellan SOL och INSS, två av Nordens största och mest framstående humanistiska universitetsinstitutioner, skall förhoppningsvis kunna ge centret den internationella slagkraft det behöver.

Mer konkret har CSS två huvuduppgifter: 

  1. Å ena sidan vill vi exportera den skandinaviskt orienterade forskningen och utbildningen vid Lunds respektive Köpenhamns universitet till skandinavister i andra länder, exempelvis genom att arrangera kurser, seminarier, symposier och konferenser för utländska forskare, phd-studenter och master-studenter. Medan intresset för den nordiska kulturen och det nordiska samarbetet under senare år har varit vikande i våra egna länder, tycks intresset för Norden ha blivit desto större utomlands, kanske framförallt i Östeuropa och i Asien, där det pågår en våldsam ekonomisk expansion och där det nordiska välfärdssamhället för många har kommit att framstå som ett ideal.

  2. Å andra sidan vill vi importera ett internationellt perspektiv på vår inhemska forskning och utbildning. Många forskare och lärare vid våra institutioner har insett att ett strikt nationellt studium av nordiska språk och nordisk kultur inte längre är hållbart i en värld präglad av globalisering. Vi måste helt enkelt vidga perspektivet och studera den nordiska kulturen i förhållande till andra kulturer, både västerländska och icke-västerländska. Därför bör vi i vår forskning och utbildning lägga stor vikt vid sådana teman som utmärker Norden i ett internationellt sammanhang, till exempel frågor som berör modernitet och välfärd, natur och miljö, jämlikhet och genus, barn- och ungdomskultur.

CSSpublications.net 

Av central betydelse för CSS verksamhet är CSSPublications.net, en webbdomän som huserar en mängd olika verksamheter, såsom:

  • CSS Publications: Det gemensamma namnet på vår produktion av enskilda och seriella (företrädelsevis) digitala publikationer, såsom vår nystartade tidskrift RETHINKING SCANDINAVIA – CSS Publications Web Quarterly.

  • International Web Community for Scandinavian Studies (IWCSS): En internationellt inriktad nyhetsportal med uppdateringar om konferenser, publikationer, call for papers, lediga tjänster och annat av gemensamt intresse för såväl nordiska som utomnordiska forskare inom det brett definierade forskningsfältet Scandinavian Studies.

  • CSS Events: Sedan 2011 har CSS arrangerat totalt åtta stycken konferenser och andra större evenemang. Sommaren 2017 arrangerade vi vår första breda internationella konferens, under temat "Rethinking Scandinavia". Tanken är att denna ska följas av motsvarande världsomspännande sammankomster vartannat år 2019, 2021… I samband därmed introducerade vi också en föreläsnings-serie till Einar Hansens minne, vilken kommer åtfölja våra internationella konferenser även framöver.

  • CSS Forskning: CSSpublications.net fungerar också som en plattform för olika forskningssamarbeten som CSS driver och planerar. Ett exempel är en nätburen forskningsnod som är tänkt att upprättas i anslutning till forskningsprojektet "Nordic World Literature". Ett projekt som är ägnad den kanoniska nordiska litteraturen i världen och som i sitt inledande skede planeras samla ett fyrtiotal forskare i Europa och USA med fokus på litteraturens kanoniseringsprocesser nationellt, regionalt och internationellt. Denna nod är fortfarande under uppbyggnad.

Följ CSS på Facebook: